Política de privacitat

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

La present Política de privacitat d’ CARAVANES ALTAFULLA S.L. regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de CARAVANES ALTAFULLA S.L.
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per CARAVANES ALTAFULLA S.L, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del com és titular CARAVANES ALTAFULLA S.L.podent-se exercir els drets pertinents segons l’exposat en les següents clàusules.
Tots els textos legals es troben a la disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Aquests textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per CARAVANES ALTAFULLA S.L.

QuI és el responsable del tractament de les seves dades?

CARAVANES ALTAFULLA S.L és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que ofereix.

CARAVANES ALTAFULLA S.L.es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:
Raó Social del Responsable: CARAVANES ALTAFULLA S.L.
CIF: B-43873108
Direcció: C/ DE LA RONDA D’ALTAFULLA 68
Població: ALTAFULLA (TARRAGONA)
Codi Postal: 43893
Email: info@caravanesaltafulla.com
Finalitat:
Prestació del servei contractat
Gestió de les seves dades de contacte per solucionar consultes o suggeriments
Tractament amb finalitats comercials, enviament d’ofertes, informació i propostes comercials

Amb quina finalitat recopilem les seves dades?

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, CARAVANES ALTAFULLA S.L.només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.
A la present web, només es tracten dades de contacte facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l’usuari seran tractats amb les finalitats de:
• Gestió les seves dades de contacte per atendre els seus dubtes o suggeriments, amb la base legal del seu consentiment i l’eventual execució de mesures precontractuals.
• Gestió de les seves dades per a poder oferir-li els serveis contractats, essent la base legal l’execució de mesures contractuals.
• Gestió de les seves dades de contacte per enviar-li comunicacions comercials i promocionals, essent la base legal el seu consentiment.
S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils automatitzats d’usuaris.
Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant quant temps conservem les seves dades personals?
Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, tret que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captades.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades no seran comunicades a terces no autoritzats, però si que poden tenir accés als mateixos entitats en qualitat d’encarregades de tractament de CARAVANES ALTAFULLA S.L.
Podrien tenir accés a ells els tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com al nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.
També agències de publicitat, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar la seva efectivitat i per administrar el seu contacte i les seves preguntes.
CARAVANES ALTAFULLA S.L. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
CARAVANES ALTAFULLA S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
CARAVANES ALTAFULLA S.L. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line,
CARAVANES ALTAFULLA S.L. no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.
Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades ?
Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament.
Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça:
CARAVANES ALTAFULLA S.L
C/ DE LA RONDA D’ALTAFULLA 68, ALTAFULLA (TARRAGONA), 43893
INFO@CARAVANESALTAFULLA.COMAixí mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:
CARAVANES ALTAFULLA S.L
C/ DE LA RONDA D’ALTAFULLA 68, ALTAFULLA (TARRAGONA), 43893
INFO@CARAVANESALTAFULLA.COM

COMPROMÍS DE L’USUARI

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en aquesta web.
En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i complets per a la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi CARAVANES ALTAFULLA S.L, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. CARAVANES ALTAFULLA S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CARAVANES ALTAFULLA S.L. podent consultar informació addicional sobre la mateixa a l’Avís legal.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web dels quals sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa.
Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació en Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.
CARAVANES ALTAFULLA S.L. col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.
CARAVANES ALTAFULLA S.L. es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.
CARAVANES ALTAFULLA S.L. recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns Web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l’ús):
• Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nicks personals amb els quals operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
• Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
• Es recomana revisar i llegir, tant al moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a “amics” o “contactes directes” prèviament per l’usuari.
• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
• Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
• Es recomana als usuaris emprar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
• Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
• S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual se sol·liciten les dades.
• Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
• No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicats a tercers i/o desconeguts.
• Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
• S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
• S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
• Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com a negatives.
• Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
• Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
• Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
• Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut al món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
• Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
• Controlar el perfil d’usuari del menor.
• Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
• Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

Telèfon

(+34) 977 650 029

WhatsApp

Envia'ns un missatge:
663 457 382

Email

info@caravanesaltafulla.com

Adreça

Carrer Ronda d'Altafulla, 68c
43893 Altafulla (Tarragona)

Membre de:

Horari

Dilluns: 9h - 14h i de 16h - 19h
Dimarts: 9h - 14h i de 16h - 19h
Dimecres: 9h - 14h i de 16h - 19h
Dijous: 9h - 14h i de 16h - 19h
Divendres: 9h - 14h i de 16h - 19h
Dissabte: 10h - 14h
Diumenge: Tancat